Ο Θεσμός

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΘΕΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 5 Αυγούστου του 1999 (N.2734/1999) συστάθηκαν οι χίλιες (1.000)πρώτες οργανικές θέσεις επί θητεία Ειδικών Φρουρών οι οποίες και συμπληρώθηκαν στις 4 Αυγούστου του 2000 (N.2838/2000) με 1.300 νέες θέσεις και στις 22-02-2007 με 2000 θέσεις (Π.Δ 39/2007).Στις 26-08-2008 προσλαμβάνει άλλους 1400 Ειδικούς Φρουρούς ενώ στις 28-04-2009 άλλους 1500 και το 2010 άλλους 500,το 2011 άλλους 1200 φτάνοντας έτσι τους 8900.

 

Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων – μόρια ( άρθρο 9 παρ. 5ν.2734/1999).Το σύστημα αυτό έχει κατ’ επανάληψη κριθεί και δικαστικώς ως το πλέον σύμφωνο με την κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας, η οποία στηρίζεται στην αρχή της ισότητας του άρθρου 4 Συντ.(Α.Ε.Δ 30/1985,ΣτΕ 3045/1997).

Με τον ν.2734/2000 οι Ειδικοί Φρουροί ασκούν αποκλειστικά καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος και ιδίως κτιρίων αστυνομικού ενδιαφέροντος και ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφελείας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων. Κατά την άσκηση των ανατιθέμενων σε αυτούς καθηκόντων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό.

Ο ν.2838/2000 προσθέτει ότι οι Ειδικοί Φρουροί «εκτελούν …..και υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για στελέχωση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση ειδικών μονάδων και μεταβατικών αποσπασμάτων προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας και αναζήτησης διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων.»

Το 2001 Ιδρύεται το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής 2000 και θέτει τα πρώτα αιτήματα των Ειδικών Φρουρών ιεραρχώντας τα ως εξής : 1. Μονιμότητα: (Προϋποθέσεις, ισχύον καθεστώς, 5ετής ανανεώσιμη σύμβαση, 35ετή υπηρεσία, 56ο έτος ηλικίας). 2. Βαθμολογική Ιεράρχηση- Μισθολογική Προαγωγή. 3. Επέκταση ισχύοντος συστήματος αμοιβής νυχτερινής απασχόλησης κατ’ αναλογία με τις ισχύουσες για το αστυνομικό προσωπικό διατάξεις. 4. Πειθαρχικό Δίκαιο ( εξομοίωση με τις προβλεπόμενες ,από το Π.Δ. 22/96 «περί πειθαρχικού δικαίου Αστυνομικού Προσωπικού», πειθαρχικές ποινές. 5. Άδειες- Υπολογισμός και Προγραμματισμός Αδειών ( κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 27/1986 «Άδειες Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας»). 6. Εκπαίδευση- Εξοπλισμός (καθιέρωση σεμιναρίων σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την διαρκή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα του Σώματος στην αντιμετώπιση του εγκλήματος). 7. Μεταθέσεις 8. Καθήκοντα- Αρμοδιότητες (αντιμετώπιση «ασαφειών» ως προς τον καθορισμό των καθηκόντων μας , π.χ. ως προς την δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων). 9. Διεύρυνση συνδικαλιστικών διευκολύνσεων (Πρόβλεψη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων ,κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 14-18 του Ν. 1264/1982 για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα.

Τα επόμενα χρόνια θα χαρακτηριστούν από σκληρό αλλά δίκαιο συνδικαλιστικό αγώνα άλλοτε ήπιας μορφής και άλλοτε δυναμικών κινητοποιήσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Σωματείου.

Στην προσπάθεια άρσης του καθεστώτος εργασιακής ανασφάλειας που διακατείχε το σύνολο των Ειδικών Φρουρών λόγω του ιδιότυπου θεσμικού πλαισίου που διέπονταν, με την εκτίμηση ότι η μονιμοποίηση τους θα αποβεί προς όφελος του υπηρεσιακού και κατ ’επέκταση του δημοσίου συμφέροντος , ικανοποιώντας παράλληλα πάγια αιτήματα των συνδικαλιστών τους, τροποποιείται και συμπληρώνεται με νέες διατάξεις ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης των Ειδικών φρουρών.(Ν.3181/2003).

Συγκεκριμένα:

Δίδεται η δυνατότητα μονιμοποίησης στους Ειδικούς Φρουρούς, ύστερα από αίτηση τους και μετά την συμπλήρωση της πενταετούς θητείας , εφόσον κριθούν σχετικά από το αρμόδιο συμβούλιο. Η κρίση του συμβουλίου στηρίζεται στην εκτίμηση των στοιχείων των εκθέσεων ικανότητας των υποψηφίων και ιδίως την εργατικότητα και υπηρεσιακή απόδοση ,την πειθαρχικότητα και την υγεία τους, ενώ δίδεται και η δυνατότητα προσφυγής κατά των αρνητικών αποφάσεων των συμβουλίων κρίσης. Επίσης με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος προκειμένου να καθοριστούν η διαδικασία και τα όργανα στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις μονιμοποίησης ,καθώς και η ειδικότερη διαδικασία μονιμοποίησης ή απόλυσης από την υπηρεσία.

Εισάγεται ένας ιδιότυπος τρόπος μισθολογικής εξέλιξης , ο οποίος καθορίζεται βάσει μισθολογικών κλιμακίων .Ο μηνιαίος μισθός του εισαγωγικού κλιμακίου καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Υπαστυνόμου Β΄, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή που ισχύ κάθε φορά για τους αστυφύλακες .Για τον υπολογισμό του μηνιαίου βασικού μισθού όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων προστίθεται στον μηνιαίο βασικό μισθό του αμέσως προηγουμένου Μ.Κ ποσό ίσο με το γινόμενο του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ επί το συντελεστή 0,021.

Οι Ειδικοί Φρουροί ασφαλίζονται πλέον για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Οι ασφαλιζόμενοι και το Δημόσιο, ως εργοδότης υπόκεινται στις ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Ειδικοί φρουροί υπάγονται και στην ασφάλιση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό και επιμερίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 485/1987 (Α΄-223) .

Προστίθενται αρμοδιότητες – καθήκοντα όπως, η φρούρηση και μεταγωγή κρατουμένων και φρούρηση αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Επαναδιατυπώνονται οι εξουσίες των Ειδικών Φρουρών ως ίδιες με εκείνες του Αστυνομικού προσωπικού, πλην των προανακριτικών καθηκόντων.

Στο εξής θα μπορούν να προσλαμβάνονται και γυναίκες και ο αριθμός των θέσεων θα μπορεί να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Στους Ειδικούς Φρουρούς εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν τους αστυφύλακες.

Οι Ειδικοί Φρουροί, μόνιμοι ή επί θητεία, τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το Αστυνομικό Προσωπικό.

Συμπεριελήφθη διάταξη στο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ,κατά την έννοια του άρθρου 73 του Συντάγματος, με την οποία ρητά οι Ειδικοί Φρουροί υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου από της μονιμοποιήσεως τους και αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο η υπηρεσία τους από την κατάταξη τους στην ΕΛ.ΑΣ μέχρι την μονιμοποίηση τους .

Με το Π.Δ. 211/2005 , και όπως αυτό τροποποιήθηκε (Π.Δ. 116/ 2007), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις ,αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις των Ειδικών Φρουρών.

Με το Ν.3686/2008 (Α-158 ) « Ρύθμιση Θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας » ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των Ειδικών φρουρών που είναι η ενσωμάτωση τους στο Αστυνομικό Προσωπικό. Ωστόσο ο νόμος αυτός αφήνει και πολλά κενά αφού στην παράγραφο 3 του Άρθρου 13 ανέγραφε το εξής:

“Κατά τις μεταθέσεις, για τον υπολογισμό των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) του άρθρου 3 του Π/Δ. 100/2003, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, ενώ ο προβλεπόμενος από το άρθρο 12 του ίδιου προεδρικού διατάγματος ελάχιστος χρόνος για την υποβολή αίτησης μετάθεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία ένταξης.”

Αυτό συνεπάγεται :

1) Εννέα χρόνια δεν έλαβαν μετάθεση γιατί ήταν Ειδικοί φρουροί. 2) Ως Αστυφύλακες θα υποβάλλουν μετά από τρία χρόνια αίτηση μετάθεσης (9+3 =12 χρόνια υπηρεσίας στην ΕΛ.ΑΣ)!!! 3) Από τα δώδεκα χρόνια που υπηρετούσαν στην Αστυνομία θα υπολογιστούν μόνο εκείνα μετά την μονιμοποίηση τους ,δηλαδή στα πέντε έτη μέχρι την μονιμοποίηση τους φαίνονται να είναι υπηρεσιακά ανύπαρκτοι!!!

Αίτημα λοιπόν του Σωματείου το οποίο και θα επιδιώξει την ικανοποίηση του τον επόμενο χρονικό διάστημα είναι η τροποποίηση του παραπάνω άρθρου ως εξής :

«…….Κατά τις μεταθέσεις για τον υπολογισμό των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 ο συνολικός χρόνος υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης , ενώ ο προβλεπόμενος από το άρθρο 12 του ίδιου προεδρικού διατάγματος ελάχιστος χρόνος για την υποβολή αίτησης μετάθεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία μονιμοποίησης τους.»


Τοποθεσία

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. βρίσκεται στον 5ο όροφο της οδού Ξηρομέρου 2 με λεωφόρο Κηφισίας.

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.